Tìm kiếm tin tức
Đoàn ca (Thanh niên làm theo lời Bác)
Ngày cập nhật 24/08/2007

Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên.

Giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do.

Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước.

Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.

Đi lên thanh niên !Khó khăn ngại chi.

Đi lên thanh niên! Làm theo lời Bác.

"Không có việc gì khó

   Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

    Quyết chí ắt làm nên"

Nhạc và lời: Hoàng Hòa

Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 12.792.549
Truy cập hiện tại 6.283