Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
TÀI LIỆU THAM KHẢO CUỘC THI TỈM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN
Ngày cập nhật 20/06/2018

Ban Tổ chức xin giới thiệu các văn bản liên quan Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XV

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tạo phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khoá XIV tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội toàn tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

- Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

* Các tài liệu được đăng tải trên Website Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế: http://thanhnien.hue.gov.vn/?gd=1&cn=319&tm=25 
Hoặc tham khảo tại webiste: daihoi11.com

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

Xem tin theo ngày